de route

15, 16, 17 juli – Toronto

18, 19, 20 juli – eco lodge Algonquin Park

21, 22 juli – Niagara Falls

23, 24 juli – Washington DC

25, 26, 27, 28, 29 juli – Virginia Beach

30, 31 juli, 1, 2 aug – New York

3 aug – Woodbury’s

4, 5, 6 aug – Duxbury

7, 8, 9 aug – Boston